Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Yentl Oil Cosmetics B.V. (eigenaar www.yentloil.com)

Vestigingsadres Vlinderweg 2A, 2623 AX Delft.

Kvk nr 67238327

BTW nr NL856890509B01

IBAN nr NL10 INGB0007674283

SWIFT nr INGBNL2A

Versie geldig vanaf 1 januari 2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Yentl Oil. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Yentl Oil. (eigenaar www.yentloil.com).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) erkend.

1.4 Yentl Oil eigenaar www.yentloil.com) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Begrippen

2.1 De klant is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) de overeenkomst heeft gesloten

2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) en op orderbevestigingen aangegeven.

2.3  Overeenkomst is de overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) aan de klant.

2.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief of email.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) streeft naar een leveringstermijn van maximaal vijf (5) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of er is om andere redenen vertraging) of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden geleverd, dan ontvangt de consument binnen één (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Yentl Oil gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

3.6 Yentl Oil is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

3.7 Bestellingen gedaan bij www.yentloil.com worden uitsluitend geleverd in Nederland

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com).

4.5. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een cadeau- of kortingsbon, uitgegeven door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com). Een cadeau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) cadeaubonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

4.6 De koper geeft Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

4.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com). Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com)) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com).

6.3 Indien klachten van de afnemer door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gegrond worden bevonden, zal Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danmwel (naar keuze van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Yentl Oil(eigenaar www.yentloil.com) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3  Als gekochte producten worden geretourneerd of door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs terug. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) het door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4  Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid en reclamatie

11.1 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Yentl Oil is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Yentl Oil. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.3 Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.4 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Yentl Oil is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Yentl Oil. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.5 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Yentl Oil te melden. Zie 8.3 en 8.4 Nadat u de bestelde producten heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Yentl Oil, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

11.6  Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.3 en 8.4 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Yentl Oil te melden. De klant dient de producten te retourneren naar een door Yentl Oil vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende en/of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) zolang de afnemer de vorderingen van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) of een door Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com).

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Yentl Oil geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14. Diversen

14.1 Indien u aan Yentl Oil schriftelijk opgave doet van een adres, is Yentl Oil gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Yentl Oil schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door Yentl Oil gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Yentl Oil deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yentl Oil in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yentl Oil vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Yentl Oil (eigenaar www.yentloil.com) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.